Carruurta & dhalinyarada leh baahiyaha daryeelka caafimaad ee gaar ah (Somali)

Waalid kastaa wuxuu isticmaali karaa gacan caawimo, laakiin waalidiinta qaar ayaa u baahan gargaar gaar ah oo ku saabsan arrimaha caafimaadka carruurtooda ee qaba baahiyaha gaarka ah. Kalkaaliyaashayada caafimaadka dadwaynaha waxaa ka go'an inay caawiyaan waalidiinta iyo caruurtooda naafada ah ama qaba dhibaatooyin jidheed ama maskaxeed oo daran.

Carruurtu waxay u qalmaan caawimo dheeraad ah haddii ay:

  • Halis ugu jiraan xaalado caafimaad oo dabadheeraaday
  • Da'doodu ka yar tahay 18 ayna ku nool yihiin Degmada Snohomish
  • Qabaan dhibaato caafimaad ama korriin oo halis ah
  • U baahanyihiin adeegyo caafimaad iyo kuwo la xidhiidha oo ka badan inta guud ahaan loo baahan yahay

CAAWINTA CARRUURTA BAAHIYAHA GAAR AH QABA

Caafimaadka Carruurta iyo Dhallinyarada EE Degmada Snohomish ee leh barnaamijka daryeelka caafimaadka gaarka ah waxay siisaa taageero federaali ah iyo mid gobolku bixiyo qoysaska dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan qaba, oo ay ku jiraan dhallaanka dhiciska ah, carruurta qaba autismka iyo dhalinyarada qabta macaanka. Carruurta leh Buugga Barnaamijka Baahiyaha Caafimaadka Gaarka ah (PDF) (PDF).

Sida barnaamijku u caawiyo waalidiinta leh carruurta baahiyaha gaarka ah qaba:

  • Qiimaynta baahiyaha carruurta
  • Waxbarida iyo la-talinta waalidka
  • Ku xidhida qoysaska daryeelka caafimaadka iyo ilaha bulshada

Si aad wax badan uga barato barnaamijka, fadlan kala xidhiidh Iskuduwaha Carruurta iyo Dhallinyarada leh Baahiyaha Caafimaadka Gaarka ah lambarkan (425) 339-3541.

Si aad u codsato adeegyada, fadlan buuxi foomka Carruurta iyo Dhallinyarada qaba Baahiyaha Daryeelka Caafimaadka Gaarka ah (CYSHCN) oo fakis ama boosto ugu dir ciwaanka ku qoran foomka.

HELITAANKA DHAKHTARKA ILKAHA EE CUNUGA & ILMAHA

dentist teaching kid to brush teethCaafimaadka afka ee carruurtu waa muhiim iyo in carruurta lagu xidho dhakhtarka ilkaha waxay muhiim u tahay ilaalinta caafimaadka ilmaha. Barnaamijka helitaanka dhakhtarka Ilkaha Ilmaha iyo cunuga (ABCD) wuxuu ku xidhaa caruurta haysta caymiska Apple Health (Medicaid) laga bilaabo dhalashada ilaa da'da lix jir oo ah wali dhakhaatiirta ilkaha ee sida gaarka ah u tababaran ee bulshadooda.

Faa'iidooyinka ABCD ayaa dhawaan la ballaariyay si loogu daro carruurta iyo dhalinyarada leh baahiyo daryeel caafimaad ee gaar ah kuwaas oo haysta tilmaamaha Maamulka Naafada Korriinka (DDA) ilaa iyo dhalashada13aad ee ilmaha.

MACLUUD DHEERAAD AH

WARGEYSYADA BIXIYAYAASHA: QORAALADA CAAFIMAADKA EE CUNUGA 

Wargeysku waxa loo soo diraa bixiyeyaasha caafimaadka ee Degmada Snohomish 2 ilaa 4 jeer sanad walba iyadoo lala kaashanayo Barnaamijka Dhexdhexaadinta Hore ee Ilmaha Saanqaadka ee Degmada Snohomish. Qoraalada Caafimaadka Ilmaha ayaa bixiya macluumaadka aqoonsiga hore iyo maaraynta walaacyada caafimaadka gaarka ah iyo korriinka. Waxaa loo qaabeeyey warside kooban oo laba-geesood ah, Qoraal kasta oo Caafimaadka Ilmaha waxa uu daboolayaa mawduuc gaar ah oo ay ku jiraan macluumaadka xidhiidhka ee degaanka, gobolka, iyo ilaha qaranka. Si aad u akhrido arrimaha taagan iyo kuwa hore, dhagsii xiriirka hoose.