در باره سرخکان (Dari)

سرخکان بسیار ساری و به شکل بلقوه مریضی شدید است که سبب تب، بخار، سرفه، و چشم های سرخ و آبزده میگردد. عموما از طریق هوا بعد از اینکه یک شخص مبتلا به سرخکان سرفه کند یا عطسه بزند انتشار میابد.

علایم سرخکان هفت الی 12 روز بعد از در معرض قرار گرفتن آغاز میگردد. سرخکان از تقریبا چهار روز قبل از اینکه بخار ظاهر گردد تا چهار روز بعد از اینکه بخار ظاهر میگردد ساری میباشد. اشخاص میتوانند سرخکان را قبل از اینکه بخار مشخصه سرخکان را داشته باشند انتشار دهند.

افراد در معرض خطر بالای سرخکان شامل آنهایی استند که واکسین نشده اند، زنان حامله، اطفال شیرخوار زیر سن شش ماه و آنهایی که سیسchild with measlesتم دفاعی ضعیف شده دارند. یک شخص مسئون به سرخکان حساب میگردد اگر یکی از موارد ذیل بر آنها اعمال میگردد:

  •    شما قبل از 1957 بدنیا آمده بودید
  •    نتیجه آزمایش خون داشته اید که مسئونیت در مقابل سرخکان را نشان میدهد
  •   شما متیقن استید که قبلا توسط یک ارائه دهنده مراقبت صحی تشخیص سرخکان شده اید.
  •    شما به واکسین سرخکان بروز شده استید ( یک دوز برای اطفال زیر 12 ماه الی سه ساله، دو دوز به هر شخصی چهار ساله و بالاتر).

جدول زیر فراوانی گزارش های موردی سرخکان را به صورت محلی نشان می دهد:

ایالت واشنگتن
ناحیه‌ ای اسنوهامش
سال 
3
0
2017
8
6
2018
90
1
2019
1
0
2020
--
0
2021


measles flyer doh dariموارد پراکنده و خوشه های کوچک موارد معمولاً با واردات پس از سفر از کشور دیگری که سرخکان در آن شیوع بیشتری دارد آغاز می شود. شیوع های بزرگتر اغلبا به عین شکل بذر میگردد اما اگر وارد یک شبکه یا اجتماع  با پوشش پایین واکسین شود شگوفا مگردد. در حالیکه 2-دوز واکسین سرخکان مسئون و یکی از موثرترین و دوامدار ترین واکسین به مصرف است، حتی افراد که به شکل کامل واکسین شده اند میتوانند نادرا مبتلا به سرخکان گردند. در شیوع 2019، سراسر، تنها 4 فیصد موارد در اشخاص واکسین شده بوده است.

معلومات واکسین

والدین و اولیاء میتوانند وضعیت مسئونیت اطفال خود را در https://wa.myir.net بررسی کنند یا تصدیق نامه وضعیت مسئونیت شانرا چاپ کنند، یا با تماس به ارائه دهنده طبی خود به تماس شود. 

واکسین ها به اطفال الی سن 18 به شکل مجانی ارائه میگردد. اگر یک ارائه دهنده مراقبت طبی از دادن واکسین فیس میگیرد، والدین یا اولیاء میتوانند تقاضا کنند تا از دادن فیس معاف گردند اگر توان پرداخت آنرا ندارند. نظر به قانون، هیچ طفلی نمیتواند بخاطر اینکه فامیل نمیتواند فیس پرداخت کنند از گرفتن واکسین توصیه شده از طرف ارائه دهنده مراقبت طبی رد گردد.