پښتو -- Pashto

CDC پښتو -- Pashto

DOH پښتو -- Pashto

د کوویډ 19 واکسین ترلاسھ کول -- Getting Vaccinated (DOH)

د کورنۍ لپاره لارښوونې د تماس قرنطین بند کړئ -- Close Contact Quarantine Guidance for Families

د ښوونځی په تنظیماتو کې د نږدې اړیکو ټاکل  -- Close Contacts in School Settings

   -- Fall 2021 School COVID Prevention Reminders Letterځواب: د (کوویډ-19) د مخنیوي خبرتیاوې

د تنکي ځوانانو لپاره واکسینونه -- Vaccines for Teens

د ځوانانو لپاره د COVID-19 واکسین اختیارونه  -- Vaccine Options for Youth

 

اضافي لارښوونې

ماسک پورته کول. سمه ماسک. -- Mask Up, Mask Right

ساړه، زکام یا کوویډ؟ -- Cold, Flu or COVID?

کور کې پاتې شئ که تاسو ناروغ یاست -- Stay Home if You're Sick

د COVID-19 د عامې روغتیا وړاندیزونه -- Public Health Seattle/King County

پر کوویډ 19 لھ اختھ کسانو سره د اړیکو څارنھ ھغوی بھ لھ ما څخھ څھ وپوښتي؟  -- (DOH Contact Tracing—Tested Positive)

پر کوویډ 19 لھ اختھ کسانو سره د اړیکو څارنھ ھغوی بھ لھ ما څخھ څھ وپوښتي؟  -- (DOH Contact Tracing—Exposure)

د اضافي COVID-19 ازموینې سرچینې  -- Additional Testing Resources

National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants

Afghan Health Initiative

د تنکي ځوانانو لپاره واکسینونه -- Vaccines for Teens

Pashto_Vaccines for Teens_FL_10-6-21

Washington State Department of Health COVID-19 Information Hotline: 

1-800-525-0127

Social Service Referrals and Information:

Dial 2-1-1 or toll free 1-800-223-8145

Department of Social and Health Services:

877-501-2233

Office of Refugee and Immigrant Assistance

Medical Insurance - WAHEALTHPLANFINDER

1-855-923-4633

Health insurance available for undocumented individuals

Employment Security Department 

Call 425-977-6404 for multi-lingual assistance with unemployment claims

Mental Health Support (DOH): 

Washington Listens: 1-833-681-0211