دری -- Dari

CDC دری  -- Dari

DOH دری   -- Dari

دریافت واکسین در برابر کووید 19  -- Getting Vaccinated (DOH)

 رهنمون برای خانواده ها قرنطینه تماس نزدیک -- Close Contact Quarantine Guidance for Families

تعیین تماس نزدیک در مکان های مکتب -- Close Contacts in School Settings

Fall 2021 School COVID Prevention Reminders Letterعطف به: یادآوری‌های پیشگیری از COVID-19

واکسین برای نوجوانان  -- Vaccines for Teens

گزینه های واکسین COVID-19 برای جوانان -- Vaccine Options for Youth


 راهنمای اضافی


مرض کروناویروس تازه کووید-19 -- COVID-19 Fact Sheet (DOH)

ماسک بزنید. درست ماسک بزنید. -- Mask Up, Mask Right

سرماخوردگی، آنفولانزا یا کووید؟ -- Cold, Flu or COVID?

اگر مریض هستید در خانه بمانید -- Stay Home if You're Sick

در خانه بمانید، صحتمند بمانید -- Public Health Seattle/King County

ردیابی ارتباط با شخص مصاب بھ کووید 19 آنھا از من در مورد چھ چیز خواھند پرسید؟  (DOH Contact Tracing—Tested Positive)

ردیابی ارتباط با شخص مصاب بھ کووید 19 آنھا از من در مورد چھ چیز خواھند پرسید؟ (DOH Contact Tracing--Exposure)

منابع اضافی معاینات کووید-19 -- Additional Testing Resources

National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants

Afghan Health Initiative

واکسین برای نوجوانان -- Vaccines for Teens

Dari_Vaccines for Teens_FL_10-6-21

Washington State Department of Health COVID-19 Information Hotline: 

1-800-525-0127

Social Service Referrals and Information:

Dial 2-1-1 or toll free 1-800-223-8145

Department of Social and Health Services:

877-501-2233

Office of Refugee and Immigrant Assistance

Medical Insurance - WAHEALTHPLANFINDER

1-855-923-4633

Health insurance available for undocumented individuals

Employment Security Department 

Call 425-977-6404 for multi-lingual assistance with unemployment claims

Mental Health Support (DOH): 

Washington Listens: 1-833-681-0211