Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

Khu Y tế Snohomish đang cẩn thận theo dõi COVID-19 và làm việc với cộng đồng để giảm tác động của loại vi rút này. Các quy tắc mới tạm thời đã được đưa ra.

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là giữ bình tĩnh, chuẩn bị, và theo dõi tin tức. Điều quan trọng là thực hiện các mẹo phòng ngừa bệnh tật như rửa tay thường xuyên, làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc nhiều, ở nhà nếu bạn bị bệnh, và đeo khẩu trang ở nơi công cộng.


Governor’s Office - Tiếng Việt – Vietnamese

Healthy Washington Roadmap - Vietnamese Washington Mạnh Khỏe - Lộ Trình Hồi Phục 

CDC - Tiếng Việt – Vietnamese

DOH - Tiếng Việt – Vietnamese

Tiêm Vắc-xin Ngừa COVID-19

Vắc-xin COVID-19 hiệu quả như thế nào? 

L&I - Tiếng Việt – Vietnamese

Safe Opening Toolkit: Hướng dẫn An toàn: Khuyến nghị dành cho những doanh nghiệp mở cửa hoạt động trở lại trong thời kỳ đại dịch COVID-19

Các câu hỏi thường gặp

Các hướng dẫn khác

Áp phích

Nếu bạn xét nghiệm dương tính (Click Image to Download)

If You Test Positive_Vietnamese

Click Image to Download

COVID comic_Translations_Vietnamese

Washington State Department of Health COVID-19 Information Hotline: 

1-800-525-0127

Social Service Referrals and Information:

Dial 2-1-1 or toll free 1-800-223-8145

Department of Social and Health Services:

877-501-2233

Office of Refugee and Immigrant Assistance

Medical Insurance - WAHEALTHPLANFINDER

1-855-923-4633

Health insurance available for undocumented individuals

Employment Security Department 

Call 425-977-6404 for multi-lingual assistance with unemployment claims

Mental Health Support (DOH): 

Washington Listens: 1-833-681-0211

How Vaccine Works_Vietnamese
Adenovector Vaccine_Vietnamese